Vapaaehtoistyö

Elämänpuu ry:n koordinoima vapaaehtoistyö

Elämänpuu ry verkkosivut

Vapaaehtoistyön tavoite

Vapaaehtoistyön päätavoite on vanhusten iän tai heikon terveyden mukanaan tuoman yksinäisyyden helpottaminen ja vähentäminen. Elämän merkityksellisyyden tuntemisen sekä omassa elämässä aktiivisena toimijana oleminen on tärkeää. Vapaaehtoistoiminnan avulla tuetaan ikääntyvän vahvaa osallisuuden tunnetta omaan elämäänsä. Asukkaiden elämänlaatu paranee, koska jokaisen oma elämäntarina saa vapaaehtoisesta ystävästä kuuntelijan ja keskustelukaverin. Vapaaehtoistyön avulla ikääntyvä henkilö ohjataan osallistumaan eri yhteisöihin ja pitämään yhteyttä haluamiinsa tahoihin omaystävänsä avulla. Vapaaehtoinen henkilö saa elämäänsä mielekästä tekemistä, sisältöä ja yhteisön, johon kuulua. Hän pääsee käyttämään omaa elämänkokemustaan sekä osaamistaan ja tulee tämän tehtävän kautta nähdyksi hyödyllisenä yhteiskunnan jäsenenä. Lähiomaiselle kerrotaan ystävätoiminnasta ja omaisia pidetään ajan tasalla vanhuksen ystävyyssuhteen tilasta.

Mitä vapaaehtoistyöntekijä tekee?

Vapaaehtoiset toimivat Elämänpuu -talon asukkaiden ulkoiluttajina ja omaystävinä sekä vastaavat vuorollaan hartaushetkistä ja toimintatuokioista. Tavoitteena on saada jokaiselle halukkaalle talon asukkaalle omaystävä tai ulkoiluttaja. Vapaaehtoiset täydentävät vanhuksen kanssa tämän omia mieltymyksiä kartoittavaa Elämänpuu -julistetta, käyvät yhdessä läpi asukkaan valokuvia ja asukkaat saavat kertoa omista ainutlaatuisista elämänkokemuksistaan. Vapaaehtoisten kanssa toteutetaan myös kirkkovuosijuhlat (pääsiäis-juhla, juhannusjuhla ja adventtijuhla) Elämänpuu –talossa, jotka ovat tarjolla asukkaiden lisäksi myös omaisille, läheisille ja alueella asuville.

Miten pääsen vapaaehtoiseksi?

Vapaaehtoiset haastatellaan ja perehdytetään tehtävään. Vapaaehtois-koulutukset pidetään maksimissaan kolmena jaksona vuodessa kunkin jakson käsittäessä neljä koulutuskertaa. Koulutuksen käyneet vapaaehtoiset sitoutuvat toimimaan vähintään vuodeksi valitsemissaan tehtävässä.

Ota rohkeasti yhteyttä:

0453196919
Outi Niemi
Hengellisen työn ja vapaaehtoistyön ohjaaja

 

Kymmenen tunnin peruskurssi

Kymmenen tunnin peruskurssi käsittää seuraavat kokonaisuudet:

1. Mistä vapaaehtoistyössä on kysymys? Mitä vapaaehtoisilta odotetaan? Tehtävänkuvaus avataan. Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia vapaaehtoisilla on? Toimintaperiaatteet. Vuorovaikutuksen mallin harjoittelu. Sitoumuslomake. Kurssilaisten omia kysymyksiä. Kohtaamisharjoituksia erilaissa tilanteissa.

2. Vanhuuteen ja olemassaoloon liittyvät kysymykset. Muuttuvatko elämänarvot iän myötä? Miten kohdata olemassaoloaan kyselevä ja pettynyt vanhus. Kuoleman ottaminen puheeksi ja kuoleman kohtaaminen. Luopumisen kysymykset. Vanhuksen itsemurha. Kurssilaisten omia kysymyksiä. Kohtaamisharjoituksia.

3. Vanhuus ja viisaus. Millainen on vanhenevan ihmisen maailma? Fyysinen kunto ja henkinen vireys. Saattohoidon läsnäolo vapaaehtoistyössä. Sairaudet ja niihin vapaaehtoisena suhtautuminen. Kurssilaisten omia kysymyksiä. Kohtaamisharjoituksia.

4. Ikääntyneiden erilaisten apuvälineiden käytön opettelua (moottori-/hoitosänky, pyörätuoli, rollaattori, näkövammaisen saattaminen). Kurssilaisen oman vapaaehtoistehtävän nimeäminen, omavanhuksen tapaaminen ja tehtävään välineiden kuten ID-kortti ja kulkukortti taloon antaminen kuittausta vastaan. Kurssilaisten omia kysymyksiä.

5. Kurssitodistusten jako ja juhlakahvit.

 

Vapaaehtoisten ohjaus

Vapaaehtoisille järjestetään kerran kuussa ryhmätyönohjaus. Yksilötyönohjaukset ovat tarjolla vapaaehtoisen niin halutessa. Työnohjaus on suositeltavaa jokaiselle, joka toimii vapaaehtoistehtävässä. Hengellisen työn ohjaaja tapaa säännöllisesti vapaaehtoisia ja on kaikin tavoin heidän tukenaan.

Vapaaehtoisista muodostetaan 6 – 8 henkeä käsittäviä vertaistiimejä, joissa he luottamuksel-lisessa ilmapiirissä käyvät keskenään läpi omaa tapaansa toimia tehtävässään. Tiimien on tarkoitus kokoontua itsenäisesti ryhmän keskuudesta vuosittain valitun vetäjän johdolla. Niin työnohjaus kuin vertaistiimikin ovat osa tehtävään kasvamisen ja kouluttautumisen rakennetta ja samalla vapaaehtoisten yhteisöllisyyttä kehittävää toimintaa.

Kymmentuntisen peruskoulutuksen käytyään vapaaehtoinen saa lisäksi lisä- ja täydennys-koulutusta erilaisin ajankohtaisin aihein. Koulutusaiheina ovat mm. ikäihmisten erilaiset riippuvuudet, hätäensiapukoulutus ja mielenterveyden ensiapukoulutus. Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan pitkälti yhdessä yhteistyötahojen kanssa.

Vapaaehtoisille järjestetään virkistystä huolehtien heidän jaksamisestaan. Tällaisia ovat esim. oma Raamattu- ja rukousryhmä, yhteiset ruokailut, käynnit teatterissa ja konserteissa.